เงื่อนไขการใช้งาน
 
 ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.mahboonkrong.co.th ซึ่งอยู่ภายใต้การ ดูแลของบริษัท มาบุญครอง จำกัด โดยเว็บไซต์นี้จะให้บริการหลากหลายประเภท แก่นักธุรกิจมาบุญครอง สมาชิก ลูกค้า และประชาชนทั่วไป เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท มาบุญครองจำกัด จำกัด ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมาบุญครองข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่างๆ ของมาบุญครอง ตลอดจนข้อมูลการ ทำธุรกิจของนักธุรกิจมาบุญครอง และบริการออนไลน์ประเภทต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้
 
 บริษัท มาบุญครอง จำกัด เป็นเจ้าของและผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการเรื่องการใช้งานเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้การใช้เว็บไซต์ www.mahboonkrong.co.th และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ของท่านต้อง อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ อนึ่ง ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คำว่า “พวกเรา” “เรา” และ “มาบุญครอง” จะหมายความถึง บริษัท มาบุญครอง จำกัด และเว็บไซต์ www.mahboonkrong.co.th และคำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” จะหมายความถึงนักธุรกิจมาบุญครอง สมาชิก ลูกค้า และประชาชน ทั่วไปที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้
 
การตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้
 
 การเข้าใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งใช้บังคับอยู่ และซึ่งอาจมีการแก้ไข หรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวไป ขอให้ท่านกรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวด้วย ความระมัดระวังก่อนที่จะเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ โดยการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าท่าน ยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไข ตามที่ปรากฏนี้หรือตามที่จะได้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงในอนาคต และหมายความรวมไปถึงว่าท่านเข้าใจและเห็นชอบกับข้อตกลง ดังกล่าวด้วย และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงและ เงื่อนไขการใช้นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัทที่ได้มี การแก้ไขหรือปรับปรุงดังกล่าวแล้วด้วย
 หากว่าหลังจากที่ท่านได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวแล้ว ท่านไม่ยินยอมและไม่เห็นชอบด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขนั้น ขอให้ท่านยุติการใช้ เว็บไซต์นี้โดยทันที
 
กฎหมายที่ใช้บังคับ
 
 สาระและประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ โดยรวมถึงการปฏิบัติตามและการตีความ เพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหลาย เหล่านี้นั้นให้อยู่ภายใต้ กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในเรื่องนั้นๆ ของประเทศไทย
 
วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งาน
 
 เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ ดังนั้นจึงมิได้มุ่งหวังให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ ไม่บรรลุนิติภาวะขอให้ท่านแจ้งและขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์
 
การปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของมาบุญครอง
 
 ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนในเว็บไซต์นี้ เช่น ความเห็นของผู้ใช้บริการ หรือการตั้งกระทู้ผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อต่างๆ ข้อความดังกล่าว เป็นข้อความที่เขียนขึ้นโดย บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บางรายซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่นอกเหนือความควบคุมของมาบุญครอง ดังนั้น มาบุญครองจึงไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากข้อความดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพัน ตามสัญญาละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น
 ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และการนำเสนอข้อมูล ทางเว็บไซต์นี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใด
 ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูล เนื้อหาสาระ หรือบริการต่างๆ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นและนำเสนอต่อท่านบนพื้นฐาน “ตามที่ข้อมูลนั้นมีอยู่” และ “ตามที่ข้อมูลนั้นถูกหามาได้”ถึงแม้ว่ามาบุญครองจะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด มาบุญครองก็ไม่สามารถรับประกันว่า ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอเหมาะสม กับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและปราศจากไวรัส ทั้งนี้ มาบุญครองจะไม่รับผิดสำหรับ ข้อมูลและส่วนประกอบนั้น
 มาบุญครองยังไม่รับรองหรือไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ดังกล่าว นอกจากนี้ คำแถลง เนื้อหา หรือสาระเหล่านี้ มาบุญครอง ไม่รับรองว่าข้อมูลดังกล่าว จะมีความถูกต้องโดยปราศจากข้อผิดพลาด และมาบุญครองไม่มีภาระหน้าที่ที่จะแก้ไขความ ไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ความผิดพลาดบกพร่อง การยกเว้น หรือการพิมพ์ผิดพลาดใดๆ (ถ้ามี) ในข้อมูลที่บันทึกลงไปในเว็บไซต์นี้ และข้อมูลที่กล่าวถึงนั้นให้หมายความรวมถึง ข้อมูลราคาและความพร้อมของสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลดังกล่าวอาจมี การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงให้ทันสมัยโดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
 มาบุญครองขอปฏิเสธคำรับรองและการรับประกันใดๆ ถึงแม้ว่าจะได้มีการระบุ หมายความถึง หรือบัญญัติไว้ นอกจากนั้น เราไม่รับรอง รับประกัน หรือ แสดงเจตนาใดๆที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยของสิทธิในการเข้าใช้ หรือว่าเว็บไซต์นี้ไม่มีข้อมูลที่มีอันตรายรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะ ไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ หรือการก่อให้เกิดความเสียหาย ทางเทคนิคอื่นนอกจากนี้เราไม่รับรอง รับประกัน หรือแสดงเจตนาใดๆที่ว่าการสามารถ เข้าถึงเว็บไซต์นี้จะสามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากความผิดพลาด
 เราขอปฏิเสธความรับผิดสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ถึงแม้ว่ามาบุญครองหรือตัวแทนจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวขึ้นก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ค่าชดเชยความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้คำสั่ง ที่ผิดพลาด การสูญเสียกำไร การไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือถูกขโมยโปรแกรมหรือ ข้อมูลอื่น ซึ่งเป็นผลและอยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวข้องกับ
 1.การใช้เว็บไซต์นี้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยผู้อื่น หรือ
 2.ความผิดพลาดหรือการดำเนินการ ความบกพร่อง การยกเว้น การขัดขวาง ความเสียหาย ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง หรือ
 3.ความผิดพลาดของสายส่งข้อมูล หรือระบบ หรือการนำสู่ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ ความเสียหายทางเทคนิคอื่น ที่ถึงแม้ว่าเรา หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของเรา ได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ หรือมีแนวโน้มของความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายนั้น
 ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆที่กล่าวถึงในเงื่อนไขการใช้งานไม่มีผลบังคับหรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ดังนี้แล้ว การไม่มีผลบังคับหรือ การไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดที่ยังมีผลบังคับได้อยู่ ทั้งนี้ให้ตีความและบังคับใช้เสมือนว่าข้อกำหนดหรือบทบัญญัติที่ไม่มีผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นไม่มีอยู่ก่อน นอกจากนี้ การที่มาบุญครองไม่บอกกล่าวหรือ บังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อข้อกำหนด หรือบทบัญญัติใดๆ ที่กล่าวถึงในข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ ต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิในข้อกำหนด บทบัญญัติหรือสิทธิใดๆ ที่มาบุญครองมีอยู่
 
การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
 เว็บไซต์นี้ อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม มาบุญครอง มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า มาบุญครองให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น
 การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว มาบุญครอง ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว
 มาบุญครองจัดทำลิงค์ที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น มาบุญครองไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว
 
ทรัพย์สินทางปัญญา
 
 มาบุญครองและบริษัทในเครือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของ เว็บไซต์นี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมา ใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็น ลายลักษณ์อักษรจากมาบุญครองก่อน
 นอกจากนี้ บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และ/หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏอยู่ใน เว็บไซต์นี้นั้นเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และกฎหมายสิทธิบัตร และรวมถึงกฎหมายอื่นใด ที่บังคับใช้ในประเทศไทยดังนี้แล้วห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ หรือ กระทำการใดๆอันเป็นลักษณะ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาต หรือกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้นของมาบุญครองแล้ว มาบุญครองสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินคดีทางกฎหมาย กับบุคคลดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเรียกร้อง ค่าเสียหาย และเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับการลงโทษตามกฎหมาย
 เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โดเมนเนมส์ ชื่อยี่ห้อ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ คำขวัญ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่ประกอบด้วย ชื่อมาบุญครอง (MAHBOONKRONG) และไม่ว่าจะถูกตามหลังด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ® หรือ ™ทีเอ็ม หรือสัญลักษณ์อื่นใด เป็นเครื่องหมายการค้าและสิทธิประโยชน์ ของ “มาบุญครอง จำกัด” นอกจากนี้ยังมีชื่อทางการค้า ชื่อยี่ห้อ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ คำขวัญ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ระบุ ในเว็บไซต์นี้ ที่เป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของตามที่ระบุข้างต้นตามลำดับ
 
นโยบายด้านความปลอดภัย
 
 เราเข้าใจว่าความปลอดภัยในการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับท่าน เรารับประกันว่า ได้มีการระมัดระวังและตระหนักถึงเรื่อง ความปลอดภัยในการทำธุรกรรม ภายใน www.mahboonkrong.co.th ไว้แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่าน การประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของมาบุญครอง ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของมาบุญครอง ซึ่งมาบุญครองจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้เว็บไซด์ของมาบุญครองโดยเคร่งครัด

 
 
Copyright@2015 by Mahboonkrong Thailand. All rights reserved