ผลิตภัณฑ์มาบุญครอง

เราใส่ใจและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ

  บริษัท มาบุญครอง จำกัด มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ที่ได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งได้ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานระดับสากลและมีการบูรณาการคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยทางบริษัทมีขั้นตอนการบริหารงานที่เป็นระบบและใส่ใจในทุกๆเรื่องโดยเริ่มต้นจาก

การวิจัย และพัฒนาสินค้า

  บริษัทฯ มุ่งมั่นใส่ใจในการลงทุนด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความ ทันสมัย ปลอดภัย และ พัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบ และมาตรฐานการผลิตที่มีความแตกต่างสำหรับลูกค้าแต่ละรายทั่วโลก รวมถึงมีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การคัดสรรวัตถุดิบ

  ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับขบวนการคัดเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างมาก เพราะเราใส่ใจและตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งที่มีมาตรฐานรับรอง โดยหน่วยงานราชการ ที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดภายใต้มาตรฐานการผลิตอาหาร อีกทั้งกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ ณ โรงงานก่อนรับเข้าสู่สายการผลิตของโรงงาน

การผลิตสินค้า

  ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกผลิตโดยขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย ภายใต้การควบคุม คุณภาพ และระบบการผลิตอาหารให้ปลอดภัยที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานและระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ ซึ่งเราเน้นเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพที่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์"เพราะ...ทุกกระบวนการเราใสใจ"


 
 
Copyright@2015 by Mahboonkrong Thailand. All rights reserved